WL

 

คนงาน MOU สามารถเปลี่ยนนายจ้างได้หรือไม่ เงื่อนไขเป็นอย่างไร ดำเนินการภายในกี่วัน ?

 

 

ตามกฏหมาย การบริหารจัดการการทํางานของคนต่างด้าว (ฉบับที่ ๒)

มาตรา ๕๑ คนต่างด้าวที่ทํางานกับนายจ้างตามมาตรา ๔๓ หรือมาตรา ๔๖ ถ้าออกจากงาน ก่อนครบสัญญาจ้าง จะทํางานกับนายจ้างอื่นใดมิได้ เว้นแต่จะพิสูจน์ให้นายทะเบียนเห็นว่าการที่ตนออก จากงานเป็นเพราะความผิดของนายจ้าง หรือได้ชําระค่าเสียหายให้นายจ้างเดิมแล้ว ในกรณีเช่นนั้น ให้นายทะเบียนออกใบอนุญาตทํางานให้ใหม่หรือสลักหลังใบอนุญาตทํางานเพื่อแสดงถึงสิทธิในการเปลี่ยน นายจ้าง

ตามกฏหมาย บันทึกข้อคกลง MOU

กรณีการแจ้งเปลี่ยนนายจ้างของคนต่างด้าวที่เข้ามาทำงานตาม MOU

1. นายจ้างเลิกจ้าง/นายจ้างเสียชีวิต

2. นายจ้างล้มละลาย

3. นายจ้างกระทำทารุณกรรมหรือทำร้ายร่างกายลูกจ้าง

4. นายจ้างไม่ปฏิบัติตามสัญญาจ้างหรือกฎหมายคุ้มครองแรงงาน

5. ลูกจ้างทำงานในสภาพการทำงานหรือสภาพแวดล้อมในการทำงานที่อาจทำให้ลูกจ้างได้รับอันตรายต่อชีวิต ร่างกาย จิตใจ หรือสุขภาพอนามัย

6. นายจ้างใหม่ยินยอมชดใช้ค่าเสียหายให้นายจ้างเดิม

มาตรา ๕๒ คนต่างด้าวซึ่งมีสิทธิเปลี่ยนนายจ้างตามมาตรา ๕๑ ต้องทํางานกับนายจ้าง รายใหม่ภายในสามสิบวันนับแต่วันที่เลิกทํางานกับนายจ้างรายเดิม และในกรณี ที่คนต่างด้าวนั้น ทํางานประเภทที่นายจ้างต้องวางหลักประกันตามมาตรา ๔๖ นายจ้างรายใหม่ต้องวางหลักประกัน ต่ออธิบดีตามมาตรา ๔๖ ภายในสิบห้าวันนับแต่วันที่จ้างคนต่างด้าวนั้น

หมายเหตุ

ตามการดำเนินการจริง ต้องแจ้งเข้าภายใน 15 วัน นับจากใบแจ้งออกเมื่อนายจ้างแจ้งออก

 

 

 WL PROFESSIONAL JOB SERVICE CO.,LTD. บริษัทนำคนต่างด้าวมาทำงานในประเทศ ดับบลิวแอล โปรเฟสชันนอล จ๊อบ เซอร์วิส จำกัด

140/20 Moo 4 , Napha Sub District ,Muang Chonburi District , Chonburi 20000 Tel. 02-8094242, 098-2495263, 033-640555