WL

 

ถ้านายจ้างรับคนต่างด้าวผิดกฏหมายเข้าทำงาน จะมีความผิดอย่างไรบ้าง ?

 

 

ตามกฏหมาย การบริหารจัดการการทํางานของคนต่างด้าว (ฉบับที่ ๒)

มาตรา ๑๐๒ ผู้ใดเป็นผู้รับคนต่างด้าวเข้าทํางานโดยฝ่าฝืนมาตรา ๙ ต้องระวางโทษปรับ ตั้งแต่หนึ่งหมื่นบาทถึงหนึ่งแสนบาทต่อคนต่างด้าวที่จ้างหนึ่งคน

มาตรา ๙ ห้ามผู้ใดรับคนต่างด้าวทํางานโดยที่คนต่างด้าวไม่มีใบอนุญาตทํางานหรือ ให้คนต่างด้าวทํางานนอกเหนือจากที่มีสิทธิจะทําได้อันเป็นการฝ่าฝืนพระราชกําหนดนี้” ถ้าผู้กระทําความผิดตามวรรคหนึ่งกระทําผิดซ้ําอีก ต้องระวางโทษจําคุกไม่เกินหนึ่งปี หรือ ปรับตั้งแต่ห้าหมื่นบาทถึงสองแสนบาทต่อคนต่างด้าวที่จ้างหนึ่งคน หรือทั้งจําทั้งปรับ และห้ามผู้นั้น จ้างคนต่างด้าวทํางานเป็นเวลาสามปีนับแต่วันที่ศาลมีคําพิพากษาถึงที่สุดให้ลงโทษ

 

 

 WL PROFESSIONAL JOB SERVICE CO.,LTD. บริษัทนำคนต่างด้าวมาทำงานในประเทศ ดับบลิวแอล โปรเฟสชันนอล จ๊อบ เซอร์วิส จำกัด

140/20 Moo 4 , Napha Sub District ,Muang Chonburi District , Chonburi 20000 Tel. 02-8094242, 098-2495263, 033-640555