WL

 

ขั้นตอนการจัดเก็บข้อมูลอัตลักษณ์แรงงาน 3 สัญชาติ ที่ ตม. ตาม มติ ครม. 29 ธ.ค.63

 

 

ขั้นตอนการจัดเก็บข้อมูลอัตลักษณ์แรงงาน 3 สัญชาติ ที่ ตม.

1. แสกนแถบบาร์โค้ด หรือกรอกหมายเลขแรงงานต่างด้าว 13 หลัก

2. ถ่ายภาพหน้าตรงและเก็บลายพิมพ์นิ้วมือของแรงงานต่างด้าว

3. ระบบจะทำการตรวจสอบ Blacklist/Watchlist โดยอัตโนมัติ

     3.1 กรณีไม่เป็นบุคคลต้องห้าม ดำเนินการต่อตามข้อ 4

     3.2 กรณีเป็นบุคคลต้องห้าม ระบบจะแจ้งเตือนที่หน้าจอ และดำเนินการส่งกลับ

4. เจ้าหน้าที่กดปุ่มบันทึกข้อมูลและลงลายมือชื่อ วัน เวลา และสถานที่จัดเก็บข้อมูลลงในเอกสารของแรงงานต่างด้าว

 
 

 

 WL PROFESSIONAL JOB SERVICE CO.,LTD. บริษัทนำคนต่างด้าวมาทำงานในประเทศ ดับบลิวแอล โปรเฟสชันนอล จ๊อบ เซอร์วิส จำกัด

140/20 Moo 4 , Napha Sub District ,Muang Chonburi District , Chonburi 20000 Tel. 02-8094242, 098-2495263, 033-640555