WL

 

WL Professional job service


บริษัทนำคนต่างด้าวมาทำงานในประเทศ ดับบลิวแอล โปรเฟสชันนอล จ๊อบ เซอร์วิส จำกัด

เรา คือ ผู้นำด้านการคัดสรรบุคลากรที่ฝีมือ เพื่ออำนวยความสะดวก ในการบริการด้านแรงงานฝ่ายผลิต ภายใต้กฎระเบียบวินัยที่เข้มงวด พร้อมส่งมอบบริการที่ดีแก่ ลูกค้าเสมอ บริษัทของเราดำเนินการธุรกิจในทุกรูปแบบ ที่เกี่ยวกับคนต่างด้าว เพื่อจุดประสงค์ในการนำเข้าคนต่างด้าว 4 สัญชาติ ที่กำลังขาดแคลนในไทยในทุกประเภทกิจการ

การนำเข้าคนต่างด้าวนั้น เป็นไปตามระบบการจ้างงานแบบรัฐต่อรัฐ หรือที่รู้จักกันในนาม MOU
ภายหลังทางรัฐบาลได้มีการประกาศกฎหมายใหม่เกี่ยวกับต่างด้าว คือพระราชกำหนดการนำคนต่างด้าวมาทำงานในประเทศ พ.ศ.๒๕๕๙ ขึ้นมา ด้วยเหตุนี้ เพื่อเป็นการปฏิบัติตามกฎหมาย อีกทั้ง

เพื่อแสดงถึงความรับผิดชอบ ความบริสุทธิ์ใจ โปร่งใสในการทำงาน ตรวจสอบได้ สร้างความเชื่อมั่นให้กับนายจ้าง จึงได้วางหลักทรัพย์ค้ำประกันกับทางกระทรวงแรงงาน เป็นวงเงิน(สด)ทั้งสิ้น 5,000,000 บาท(ห้าล้านบาทถ้วน) และจดทะเบียนชื่อใหม่ให้เป็นไปตามข้อบังคับของกฎหมาย ตามมาตรา ๓๔ ชื่อว่า บริษัทนำคนต่างด้าวมาทำงานในประเทศ ดับบลิวแอล โปรเฟสชันแนล จ๊อบ เซอร์วิส จำกัด

 

 

วิสัยทัศน์และนโยบายของบริษัท WL
W = well คุณภาพดี ทำงานดี ตั้งใจบริการดี              
L = legal ถูกต้องตามกฎหมาย บริการโปร่งใส ยุติธรรม

 

 

พันธกิจของWL
1. นำเข้าแรงงานต่างด้าว เข้ามาทำงานอย่างถูกต้องตามกฎหมาย ให้กับนายจ้าง
2. ช่วยดำเนินการเอกสารให้ นายจ้าง ผู้ประกอบการ ให้มีแรงงานต่างด้าวใช้อย่างถูกต้องตามกฎหมาย MOU
3. บริการด้วยความโปร่งใส ราคายุติธรรม เอกสารถูกต้องสามารถตรวจสอบได้
4. เคียงข้างร่วมสนับสนุน ธุรกิจให้กับลูกค้า เพื่อลดความเสี่ยงในการขาดแคลนแรงงานการผลิต
5. อำนวยความสะดวกในการทำเอกสารต่างด้าวให้กับนายจ้างทุกราย

 

 

 

 

 

 

 

ใบอนุญาตจากรมจัดหางาน

 

 

มีความมุ่งมั่น ขยัน ซื่อสัตย์ อดทน แข็งแกร่งสูงสุด ภายใต้กฎระเบียบวินัยที่เข้มงวด
พร้อมส่งมอบบริการที่ดีแก่ลูกค้าเสมอ ลักษณะงานบริการ จัดหาแรงงานต่างด้าว

 

 

 WL PROFESSIONAL JOB SERVICE CO.,LTD. บริษัทนำคนต่างด้าวมาทำงานในประเทศ ดับบลิวแอล โปรเฟสชันนอล จ๊อบ เซอร์วิส จำกัด

140/20 Moo 4 , Napha Sub District ,Muang Chonburi District , Chonburi 20000 Tel. 02-8094242, 063-2099183, 081-8999062, 080-9001585 (中文)

eeeee